தீபாவளி அல்லது தீப ஒளி அல்லது தீப ஆவளி என பல்வேறு வகையாக இதனை சீர்பிரித்து ஒவ்வொரு வருடமும் பல்வேறு புராணங்கள்/கதைகள்/ தொன்மை மரபுகள் இப்பண்டிகையின் மீது ஏற்றி கூறப்படுகிறது. தீபாவளி பண்டிகையை முதலில் பல்வேறு சமய தொடர்புகளுடனும் பின் பிராந்திய மரபுகளுடனும் அதன் நாள் கணக்கீட்டு முறைகளுடனும் புரிந்து கொள்வதோடு அவையனைத்தும் ஒரு புள்ளியில் அடங்கிய சில ஆண்டுகால இந்திய அரசியல் வரலாற்றையும் இணைத்து பார்ப்பது காலத்தின் தேவையாக கருதுகிறேன். முதலில் தீபாவளி குறித்த தகவல்கள் […]

Continue Reading...